• ෙජ්‍යාතිර් විද්‍යානුකූල කාල කලමණාකරණ උපෙද්ශණය.

  • කේන්ද‍්‍ර පරීක්ෂාව මගින් සුභ අසුභ කාලවකවානු වෙන්කර දීමට සහ එම කාල වලට මුහුණදීමට සූදානම් කරවීම.

  • සුභ නැකැත් සෑදීම.

  • පොරොන්දම් ගැලපීම.

  • නාමකරණයට අවශ්‍ය අක්ෂර ලබාදීම.

  • කේන්ද‍්‍ර සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මැණික් ප‍්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම.

විදෙස් සේවාදායකයින්ට සහ දුර බැහැර වෙසෙන සේවාදායකයින්ට ඊමේල්, ස්කයිප්, තැපැල් මගින් සේවාවන් ලබා ගැනීමට සහ හමුවීමට පහත දුරකථන අංකයන්ගෙන් සහ ඊ-මේල් ලිපිනයෙන් විමසන්න.

Helabima Astro,
No: 07, Market Building,
Gampola, Sri Lanka.
Tel: +94715222212 / +94815722722

WhatsApp / Viber: 0715 222 212

Skype: helabima.astro
Email: helabimaexplorer@gmail.com