ඉන්දියානු මැදිහත්වීම මත සිදු කරගෙන යන පුරාවිද්‍යා උරුමයන් වැනසීම

ඉන්දියානු මැදිහත්වීම මත සිදු කරගෙන යන පුරාවිද්‍යා උරුමයන් වැනසීම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්

කාඹර වැස්සියෙකු මරණයෙන් නිදහස් කල මොහොත.

මා හිතවත් රංජිත් වන්නිආරච්චි මහතාගේ සංකල්පයක් මත එක් අයෙකුගෙන් රැපියල් 100 බැගින් 500දෙනෙකුගේ දායකත්වයෙන් මෙතෙක් පැටියෙක් ප්‍රසූත නොකල කාඹර වැස්සියෙකු මරණයෙන් නිදහස් කල මොහොත.