ලිපිනය
7, පොදු වෙළඳපල ගොඩනැගිල්ල,
ගම්පොල.

දු.ක.: 0715 222 212 / 0815 722 722
WhatsApp / Viber: 0715 222 212

ඊ මේල්: helabimaexplorer@gmail.com

Helabima Astro,
No: 07, Market Building,
Gampola, Sri Lanka.
Tel: +94715222212 / +94815722722

WhatsApp / Viber: 0715 222 212

Skype: helabima.astro
Email: helabimaexplorer@gmail.com