කාල කලමණාරන උපදේශණය / Astrological Consultancy for Time Management

කාල කලමණාරන උපදේශණය / Astrological Consultancy for Time Management

ජන්මියාගේ විංශෝත්තරී මහ දශා අතුරු දශා සහ ගෝචර ග්‍රහ තත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන කාලය කලමණාකරනය කර ගත යුතු ආකාරය පිළිබදව උපදේශණය සිදු කෙරේ.Read more →
කේන්ද‍්‍ර සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මැණික් ප‍්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම / Gem Treatments for Progress

කේන්ද‍්‍ර සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මැණික් ප‍්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම / Gem Treatments for Progress

ජන්මියාගේ දෙර්කාකාණාධිපතීන්, නවාංශකාධිපතීන්, භාවාධිපතීන් සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනූව මැණික් ප්‍රතිකර්ම සිදු කෙරේ.Read more →
නාමකරණයට අවශ්‍ය අක්ෂර ලබාදීම / Lucky Letters For Naming

නාමකරණයට අවශ්‍ය අක්ෂර ලබාදීම / Lucky Letters For Naming

නාමකරණයට(පුද්ගල/ව්‍යාපාර/සංවිධාන සදහා) අක්ෂර ලබාදීමේදී ජන්මියාගේ දෙර්කාකාණාධිපතීන්, නවාංශකාධිපතීන්, ග්‍රහ සහ භාව බල නැකැත් බලයට අනුරූපිව සසදා වඩාත් ඵලදායී අක්ෂර ලබාදීම සිදු කරනු ලැබේ.Read more →