සුභ නැකැත් සෑදීම / Auspicious Time Creating

ලිත්පොතේ ඇති ශුභ දින ලබා දෙනු වෙනුවට ජනම්යාගේ ග්‍රහ බල, භාව බල, නැකැත් බල වලට අනූව නැකැත් සෑදීම.