නාමකරණයට අවශ්‍ය අක්ෂර ලබාදීම / Lucky Letters For Naming

නාමකරණයට(පුද්ගල/ව්‍යාපාර/සංවිධාන සදහා) අක්ෂර ලබාදීමේදී ජන්මියාගේ දෙර්කාකාණාධිපතීන්, නවාංශකාධිපතීන්, ග්‍රහ සහ භාව බල නැකැත් බලයට අනුරූපිව සසදා වඩාත් ඵලදායී අක්ෂර ලබාදීම සිදු කරනු ලැබේ.