ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂාව / Horoscope Reading

කේන්ද‍්‍ර පරීක්ෂාව මගින් ජන්මියාට තමාවම හදුන්වාදීම සහ තමන්ගේ ශක්තිමත් සහ දුර්වල ගති පැවතුම් අවබෝධ කර දීම.