කේන්ද‍්‍ර සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මැණික් ප‍්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම / Gem Treatments for Progress

ජන්මියාගේ දෙර්කාකාණාධිපතීන්, නවාංශකාධිපතීන්, භාවාධිපතීන් සියුම්ව අධ්‍යයනය කිරීම මගින් විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනූව මැණික් ප්‍රතිකර්ම සිදු කෙරේ.