කාල කලමණාරන උපදේශණය / Astrological Consultancy for Time Management

ජන්මියාගේ විංශෝත්තරී මහ දශා අතුරු දශා සහ ගෝචර ග්‍රහ තත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන කාලය කලමණාකරනය කර ගත යුතු ආකාරය පිළිබදව උපදේශණය සිදු කෙරේ.